Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

www.annapoblocka.pl

Regulamin obowiązuje od ….

 1. Stosowane definicje.
 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.annapoblocka.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w Sklepie.

Sprzedawca – Anna Pobłocka, zamieszkała w Straszynie, ul. Dworcowa 5/11, 83-010

Numer NIP 5891929466, numer REGON 389675682

 1. Regulamin Sklepu online –  niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
 7. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

 9. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, jak rękodzieło, opowiadania, meteriały psychoedukacyjne

 10. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

 2. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.

 3. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT

 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty i Usługi wolne od wad.

 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.

 7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

 1. Formy płatności.
 1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

   1. przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 61 1160 2202 0000 0005 0098 6470 Bank Millennium, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.

   2. płatności online PayU, Przelewy24,

   3. - przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności [podaj operatora płatności, w tym pełną nazwę, adres oraz dane rejestrowe, np. XXX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ………, przy ul. ………., kod pocztowy, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……., Wydział XXX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS XXXXXXX, o kapitale zakładowym w wysokości XXXXXXX PLN, NIP: XXXXXXXXXXX, REGON XXXXXXXXX), z terminem płatności do [… dni kalendarzowych] od daty złożenia Zamówienia,

 1. Zawarcie umowy sprzedaży.
 1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu www.annapoblocka.pl, a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

 2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

   1. dodania Towaru do koszyka,

   1. wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego,

   2. podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

   3. wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

   4. wybór formy płatności,

   5. akceptacja regulaminu Sklepu,

   6. potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

 1. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

 2. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

 1. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.
  1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu od 2 do14 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.

  2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

  3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

  4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.

  5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym :

  1. odbiór osobisty

  2. InPost Paczkomaty

  1. Dostawa Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrywana jest indywidualnie.

  2. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.

  3. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

 3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem poprzez adres e – mail.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: email dopisze potem Sprzedawcy.

 6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 1. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

   1. dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,

   2. nazwę lub symbol zwracanego Towaru,

   3. datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,

   4. numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

 1. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 1. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

 2. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 1. Wyjątki od odstąpienia od umowy.
 1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że biżuetria personalizowana według potrzeb Klienta, nie podlega zwrotowi.

 1. Zwrot środków i odesłanie Towaru.
 1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.

 2. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres siedziby Sprzedawcy .Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Zwrot kosztów dostawy.
 1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy.

 1. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:

   1. Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,

   1. Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

 1. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.
 1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

 1. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

 2. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,

   1. nazwę zakupionego Produktu,

   2. opis reklamacji,

   3. datę ujawnienia się wady Produktu,

   4. potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

 1. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

 2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

 1. Ochrona danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

 1. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie [tu należy umieścić link do polityki prywatności sklepu

 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

 3. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z

   1. składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,

   2. założeniem Konta w Sklepie,

   3. dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru,

   4. kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

   1. urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

   1. odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

   2. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

 1. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

   1. aktualny system antywirusowy,

   1. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

   2. zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

   3. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

   4. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC/.XLS

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu online, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

 1. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta.

 1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.

 1. Założenie Konta jest dobrowolne.

 2. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.

 3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.

 4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

 5. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

 6. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

 1. Formularz kontaktowy
 1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

 1. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne.

 2. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.

 3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

 1. Autorskie prawa majątkowe
 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach strony annapoblocka.pl, (blog, sklep), w szczególności prawa autorskie do artykułów, opowiadań, zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 1. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów znajdujących się pod domeną annapoblocka.pl bez zgody Sprzedawcy.

 2. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

 3. Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 20 000 zł

 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.

 2. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.

 3. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

 4. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

 5. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 7. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Koszt dostawy
   Potwierdź kod